Schiemann Reaction

Schiemann Reaction Definition:

The conversion of an aryl diazonium salt into fluorobenzene upon treatment with fluoroboric acid (HBF4).

Schiemann Reaction Explained:

The chemical reaction where anilines are transformed to aryl fluorides via daizonium fluoroborates.

Close Menu